Posted on Leave a comment

izifenqo meaning in isizulu

IBhayibheli ligcwele izibonelo ongafunda kuzo. Ungalandi imidanti engadingekile ekukhipha enjongweni yalokho okushoyo. Reply. humusha kabi verb: it is too bad, misinterpret: See Also in English. Kodwa isingathekiso sona sinamandla ngokwengeziwe. UJesu wakwenza lokhu ngamagama ambalwa lapho ethi: “Khumbulani umkaLoti.” (Luka 17:32) Lapho enikeza imininingwane yesibonakaliso sokuba khona kwakhe, uJesu wakhuluma ‘ngezinsuku zikaNowa.’ (Math. Isingathekiso singasiza izilaleli zakho zikhumbule iphuzu ngendlela ongeke wenze ngayo umusho olula. IZINGCEZU ZENKULUMO ... isifaniso can be the figurative meaning. Ihaba yinkulumo eyeqisayo, okumelwe isetshenziswe ngokuhlakanipha, ngaphandle kwalokho ingaqondwa kabi. Ukuba nkomo: Ukungabi nokuzivikela, ukungalwi. Sebenzisa Izibonelo. Learn the Zulu language from a native Zulu speaker. isiZulu oder Zulu ist eine Bantusprache und wird von etwa 12 Millionen Menschen gesprochen, die vornehmlich (zu 95 Prozent) in Südafrika leben, vor allem Angehörige der Zulu.. isiZulu wird in Südafrika von 23,16 Prozent (Stand 2015) der über 15-jährigen Bevölkerung als Muttersprache gesprochen, wo sie seit dem Ende der Apartheid eine der elf offiziellen Sprachen ist. Reply Delete. 0. Humusha ngesiNgisi. Lezimishini zasibhala isiZulu zisebenzisa izinhlamvu zesi Latin. UDavide wasithukuthelela kufanele isicebi esasithathe iwundlu lomuntukazana elaliyigugu kuye. Bhala isifinyezo sendaba ngesiZulu. If you can provide recordings, please contact me. Yini ongumnini wesichasiso ngichela ungichazele. Home. Out of 6,028,151 records in the U.S. Social Security Administration public data, the first name Isizulu was not present. 21:33-45) Ngakho, umfanekiso ngokwawo, isimo sengqondo sezilaleli, nomgomo wakho, konke kuyonquma ukuthi kuyadingeka yini uwuchaze nokuthi uma kudingeka, kufanele uwuchaze kangakanani. Izibonelo eziningi eziwusizo ekufundiseni zingatholakala ezigigabeni ezilotshwe emiBhalweni. Post Nov 23, 2008 #1 2008-11-23T21:03. Qala Ngeziqhathaniso Nezingathekiso. jenni. Zulu / ˈ z uː l uː /, or isiZulu, is a Southern Bantu language of the Nguni branch spoken in Southern Africa. khehlaz . Please give me English sentences of your choice I’ll translate them to isiZUlu. 8. Incwadi yokuqala yesiZulu yashicilelwa eNorway. 3:6) UDavide wahlabelelela uJehova: “Uyidwala lami nenqaba yami.” (IHu. Yize kungezona zonke izibonelo okufanele zibe yizinto ezenzeka ngempela, kufanele ziveze isimo sengqondo esingokoqobo noma izimo ezingokoqobo. The language of these people, a Bantu language; isiZulu. 7:3) Ngaphambi kokuzama ukusebenzisa lesi sifenqo noma ezinye, funda ukusebenzisa kahle isiqhathaniso nesingathekiso kuqala. 20 April 2018 - 07:00 By GCIS Vuk'uzenzele. Ngemva kokubiza abafundi bakhe ngokuthi ‘bangukukhanya kwezwe,’ uJesu wabe esechaza kafushane indlela isibani esisetshenziswa ngayo, nokuthi lokhu kwakusho ukuthini ngomthwalo wabo wemfanelo. RVO documents. 1. 123RF/plepraisaeng. Ungayithola ezincwadini ozifundayo, ezinkulumweni ozizwayo, noma kulokho okubonayo. isiZulu.net dictionary forum > Dictionary forums > General discussion > Saying I Am Sorry. isiZulu.net: Bilingual Zulu-English dictionary. 10:9) UJehova wathembisa u-Abrahama ukuthi inzalo yakhe yayiyoba “ngangezinkanyezi zezulu” ngobuningi, “nangangesihlabathi sasogwini lolwandle.” (Gen. 22:17) Ngokuqondene nobuhlobo obuseduze phakathi kukaJehova nesizwe sakwa-Israyeli, uNkulunkulu wathi: “Njengalokhu ibhande linamathela okhalweni lomuntu,” kanjalo wenza u-Israyeli noJuda banamathela kuYe.—Jer. Isaga ngesiZulu: Ngokuvamile zibonakala ngegama elithi “njenge-” noma “kuhle kwe-.” Lapho ubeka izinto ezimbili ezingafani nhlobo, iziqhathaniso zona ziveza okuthile ezifana ngako. Translate into English. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. 13:1-30, 36-43) Ezinsukwini ezintathu ngaphambi kokufa kwakhe, uJesu walandisa ngomfanekiso wabalimi besivini abangababulali. ISIZULU FIRST ADDITIONAL LANGUAGE - GRADE 12 (NSC) Wednesday, 2 December 2015. Image: 123RF . Umprofethi uNathani waxoxa indaba ayeyiqambile yaba indlela yokusola iNkosi uDavide. A member of a people living mainly in KwaZulu-Natal province, South Africa. Akulahlwa mbeleko ngakufelwa – Kusho ukungaphelelwa ithemba nasesimweni esibi; Asilima sindlebende kwayo – Umuntu noma angaba nesici esinjani kodwa kubo uthandiwe; Indangabane – Ukukhula; Isizungu sibulala inkonyane – Ukuba nesizungu kakhulu; Uhlanga luwe ngendlela – Ukwenzeka kwento ebivele ihlosiwe; Ukotha umbovu – Ukuthukuthela … Learn more. Uma usafunda ukusebenzisa imifanekiso, kungase kukusize ukuqala ngeziqhathaniso. Video. It is possible the name you are searching has less than five occurrences per year. Voki. If any of the numbers are links, you can hear a recording by clicking on them. Aus Wiktionary, dem freien Wörterbuch. IsiZulu dictionary to empower rural learners. Izingathekiso nazo ziqokomisa ukufana okuphakathi kwezinto ezimbili ezingafani nhlobo. en The apostle Paul drew attention to the value of this provision, saying: “Do not be anxious over anything, but in everything by prayer and supplication along with thanksgiving let your petitions be made known to God; and the peace of God that excels all thought will guard your hearts and your mental powers by means of Christ Jesus.” Ngonyaka ka 1850, ishicilelwa wumumishini wase Norway uHans Schreuder. Funda iBhayibheli nsuku zonke; phawula imifanekiso; zindla ngokubaluleka kwezibonelo ezikulo. Ziqoqele imifanekiso nezibonelo eziphumelelayo. UJesu wasisebenzisa lesi sifenqo ukuze enze iphuzu lakhe lingalibaleki lapho ebuza: “Kungani ubheka umucwana osesweni lomfowenu, kodwa ungacabangi ngogongolo olukwelakho iso?” (Math. Yibeke ukuze uyisebenzise ngokuzayo. Reply Delete. Le ndaba yayihilela isicebi esasinezimvu eziningi nomuntukazana owayenewundlu lensikazi elilodwa ayelikhulisa ngothando. Uma zikhethwe kahle, zivele ziyikhanyise indaba. Uma zisetshenziswa ngendlela engafanele, zingase zenze okushoyo kunganakwa. 12 Ithemu yesi-4 … isizulu galore. . (2 Sam. 4.Akukho zinyane lemboma ladliwa yingwenya kwacweba isiziba »»Uma … 0. Kungani uphumelela? khehlaz. Yini ongumnini wesichasiso ngichela ungichazele, amazing this is very very helpful to people the way you explained everything here is perfect, This is nothing but perfect!Siyabinga sisi, not much info bout Zulu on the net...i guess me and others who've been here we appreciate your effort, thank you sisi you've helped me kakhulu... ngiyabhala ksasa and usungisizile ngazazi kangcono izingcezu zenkulumo and i feel confident ngephepha lakusasa... syabonga ngosizo lwakho, thanks lots very helpful,kukhona hlobo luyini lwezivumelwano, Ng'yabonga sisi ingisizile incazelo yakho, Imisindo edetshwelwe iphinyiswa kuphi? 5. Ngezinye izikhathi, imifanekiso ingase isetshenziselwe ukunqoba ubandlululo. UJesu wathi kubafundi bakhe: “Nina ningukukhanya kwezwe.” (Math. Unknown 28/4/15 6:47 PM. It is the language of the Zulu people, with about 12 million native speakers, who primarily inhabit the province of KwaZulu-Natal of South Africa. Thank you so much. Ngenxa yalokho, lapho uJesu efundisa indlela okufanele zibhekwe ngayo izoni eziphendukayo, wakhanyisa iphuzu lakhe ngokukhuluma ngenjabulo yomuntu othola imvu yakhe ebilahlekile. 12:1-14) Ngokuzijwayeza, ungafunda ukusingatha izindaba ezibucayi kwabanye ngendlela engabalimazi. noun. ISIZULU ULIMI LWASEKHAYA AMABANGA 10-12 Kumele kugxilwe kulokhu: Ulimi olunencazelo ecashile kanye namasu obuciko bokukhuluma: izaga, izisho, izifenqo (isifaniso, isingathekiso, ukwenzasamuntu, ukwenzasasilwane, ihaba, ukubhinqa, indida, i-okzimoroni, anakhronizimu, uvuthondaba, upholavuthondaba, umbizi, ifuzamsindo, ukuhlanekezela). Reply. (adjective) Dictionary ! Khumbula nokuthi lokho okuhlangenwe nakho kufanele kufeze injongo ethile. Notes ( amanothi) BUYINI UBUCIKO BOMLOMO? Sibiza into ethile njengokungathi iyileyo nto efaniswa nayo, futhi ngokwenza kanjalo sithatha imfanelo ethile yaleyo nto siyidlulisele kwenye. Chaza ingqondo. ISIVIVINYO: Hlaziya imifanekiso ekule mibhalo elandelayo: Isaya 44:9-20; Mathewu 13:44; Mathewu 18:21-35. Meaning: It is used to refer to someone who is in the middle of cosy situations. UNathani wabe eselimisa ngesihloko kuDavide: “Nguwe lowo muntu.” Inhliziyo kaDavide yathinteka, waphenduka ngokusuka enhliziyweni. Start studying Gciwane - izifengqo (figure of speech). Delete. Activities (umsebenzi) Bibliography. My domestic lady's mom died and i would like to offer our condolences written in a card in isiZulu . Umbuzo 2 Write the proverb in isiZulu. What does zulu mean? noun. interpret verb: tolika: translate verb: humusha: Find more words! Replies. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Search Advanced Search: Use * for blank spaces Advanced Search: Advanced Word Finder: See Also in Zulu. Unknown 2 October 2019 at 23:31. isiZulu.net is a hobby project attempting to build a reasonably useful, modern Zulu-English online dictionary that anyone can contribute to. More meanings for humusha. izifenqo, isichasiso, ukuhlela ngokukulandelana, ukuchema nokucwasa, nenkoloze) 3 amahora 30 imizuzu IK P166 IY P233 ISIFUNDO C Ukubhala nokwethulwa • Ukubhala i-eseyi elandisayo • Ingxoxo ngaphambi kokubhala • Ukuhlela • Izakhiwo nezimiso zokusetshenziswa kolimi (Izimpawu zokuloba) 3 amahora 30 imizuzu IK P172 IY P243 UKUHLOLA KWETHEMU YESI -3 IK P174. isisho incazelo; Ukondlela impuku eweni: Ukwenza into engeke yakusiza ngalutho. Kunokuba usebenzise isifenqo, ungase ukhethe ukusebenzisa izibonelo zibe izinsiza-kufundisa, kungaba indaba eqanjiwe noma eyenzeka ngokoqobo. 0. 5 Ithemu yoku-1 ISAHLUKO ISONTO AMAKHONO ISIKHATHI AMAKHASI AMANOTHI KATHISHA 4 7-8 EZOKUNGCEBELEKA NEMFUNDO … Newbie. Kodwa umfundisi angase agcizelele ukubaluleka kwazo ngokwenezela incazelo emfushane. Ngokuvamile, ziphumelela ngendlela emangalisayo ukudonsa nokubamba isithakazelo. Siyabonga ngosizo lapho qhubeke usize nabanye, ISIZULU FIRST ADDITIONAL LANGUAGE - GRADE 12 (NSC). Zulu definition, a member of a Nguni people living mainly in Natal, Republic of South Africa. (Luka 15:1-7) Lapho ephendula umuntu owayengakuqondi ukubaluleka kwalokho okwakushiwo uMthetho ngomyalo wokuba umuntu athande umakhelwane wakhe, uJesu walandisa indaba yomSamariya owasiza umuntu owayelimele, kuyilapho umpristi nomLevi bengamsizanga. Uphakathi komhlane nembeleko . 1.Abantu abayi ngandawonye bengemanzi »»Abantu abavumelani bonke ngento eyodwa. Kuhlonishwa kabili. Qala Ngeziqhathaniso Nezingathekiso. Add a translation. Write a summary of the story in isiZulu. Last Update: 2016-10-03 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Nmbatha. Iziqhathaniso ziyizifenqo ezilula kunazo zonke. Great work. . 5:14) Echaza umonakalo ongase wenziwe inkulumo engalawulwa, umfundi uJakobe wabhala: “Ulimi luwumlilo.” (Jak. Zivusa imizwelo, futhi ngenxa yalokho zingase zithinte unembeza nenhliziyo. Kuvamile ukuba izibonelo zisetshenziswe ngokweqisa, ngakho kudingeka uqaphe lapho uzisebenzisa. zu Ngikhuluma isiZulu, kodwa ngathi ngingafunda iqiniso nje, nganquma ukuthi kumelwe ngifunde isiNgisi ukuze ngikwazi ukufunda zonke izincwadi zoFakazi BakaJehova. Group discussion board. (Math. 1. Share. Ngezansi izisho kanye nezincazelo zazo. Kuze kube ngaleyo nkathi izwe laseNtshonalanga lalisazisa ukuhleleka komqondo, ezezibalo, nokwazi amakhono olimi aqondile, lilinganisa abantu njengabantu “abakhaliphile” kuphela uma betshengisa la makhono. Ngamunye usifundisani? likude izulu, siseduze isihogo) Umbhinqo (ukusebenzisa amazwi achaza okuthile kepha kube kuqondwe okuphambene nawo. Explain the meaning. 10:11. Zulu. Njengoba uya ujwayelana neBhayibheli, uyokwazi ukuthola izibonelo ezinamandla kulokho imiBhalo ekushoyo ngezenzakalo ezithile nabantu elikhuluma ngabo.—Roma 15:4; 1 Kor. Izifenqo ziyimifanekiso evame ukusebenzisa amagama ambalwa kuphela; nokho zenza into icace bhá engqondweni. Bhala isaga ngesiZulu. Replies. 8. Uma usebenzisa lokhu, qikelela ukuthi usebenzisa kuphela okuhlangenwe nakho okufakazelwe njengokuyiqiniso, futhi ugweme lokho okungabangela umuntu amahloni ngokungadingekile noma okungadala impikiswano engahlobene nesihloko sakho. pro profs. Weekly lessons to help you master spoken Zulu. Months in Zulu Learning the months of the year is an important step in mastering the Zulu language. 5 posts Saying I Am Sorry Saying I Am Sorry. Reply. (Luka 10:30-37) Uma ufunda ukuqaphelisisa izimo zengqondo nezenzo zabantu, ungayisebenzisa ngempumelelo le ndlela yokufundisa. (Math. Ngiyasithanda isiZulu. Wall wisher. Unknown 15/4/15 5:57 PM. Unknown 4/6/14 6:05 AM. baqaphela ukuthi wayekhuluma ngabo.” (Math. Uyoyifeza yini uma ungachazi ukuthi lowo mfanekiso noma isibonelo uhlangana kanjani nendaba oxoxa ngayo? Search this site. !! Izifenqo: Isiqhathaniso (sethula amagama noma imiqondo emibili eqophisanayo, ngaleyo ndlela sigcizelele ukuqophisana kwayo (isib. How unique is the name Isizulu? Zisiza nenkumbulo ngendlela ephumelelayo. Kodwa umfundisi angase agcizelele ukubaluleka kwazo ngokwenezela incazelo emfushane. isiZulu bei Wortbedeutung.info: Bedeutung, Definition, Synonyme, Übersetzung, Rechtschreibung, Beispiele. pronoun. IsiZulu; Izisho nezincazelo zakhona; Izisho nezincazelo zakhona. “Abapristi abakhulu nabaFarisi . ngicela ukubuza, izivumelwano zenhloko nezikamenziwa zinamathela kuluphi ucezu lwenkulumo? Ingabe Uyoqondakala? ‘The mean age of participants was 27 years with participants speaking primarily isiZulu (93.4%).’ ‘According to the 2011 census, isiZulu is the most common home language, spoken by … Ukuba mtshingo ubethwa ngubani: Ukuba intandane. Replies. Unknown 2 October 2019 at 23:31. jenni. (Luka 15:7) Ngemva kwendaba yakhe yomSamariya onomusa, uJesu wabuza izilaleli zakhe umbuzo ongagwegwesi, wawulandelisa ngeseluleko esiqondile. Replies. Ukuzisebenzisa kahle lezi zinsiza-kufundisa kungenza inkulumo yakho ibe nohlonze, ithinte ukuphila kwabantu, futhi ingalibaleki. 3.Akukho thusi lathetha lilodwa»» Akekho umuntu onganengwa engaqalwanga. Uma zikhethwe kahle, zivele ziyikhanyise indaba. Siyabonga. U really helped even though I'm doing grade 9, Yn ubhalo magama oluhlanganisa amagama...noma kusuke kukhulunywa ngan laphoke. Yini ongumnini wesichasiso ngichela ungichazele. (Luka 10:36, 37) Ngakolunye uhlangothi, umfanekiso wakhe wezinhlobo ezihlukahlukene zenhlabathi nowokhula ensimini, wawuchazela ababethobeke ngokwanele ukuba bambuze, akachazelanga isixuku sisonke. Umphumela uba ukuthi isigijimi siba namandla ngaphezu kwalapho sibekwe ngemisho enamaqiniso. Iziqhathaniso ziyizifenqo ezilula kunazo zonke. Replies. Of the Zulus or their language or culture. Kuthiwa omubi ‘unjengengonyama’ eqamekela isisulu sayo ukuze isibambe. IMIFANEKISO nezibonelo yizindlela zokufundisa ezinamandla. 13:11. Uxolo, kube nenkinga ekufakeni ividiyo oyifunayo. Le ndaba yayifeza injongo ngoba yasusa isimo esasingase senze uDavide azithethelele. Numbers in Zulu (isiZulu) Information about counting in Zulu, a Bantu language spoken mainly in South Africa. eziqondile izifenqo) • Ubunkondlo 3 amahora 30 imizuzu 1 ihora IK P5 IY P46 IK P9 IY P202 ISIFUNDO C Ukubhala nokwethulwa • Umbhalo wokudlulisa umyalezo – Incwadi yobungani • Ukwethula imibhalo • Izindlela zokubhala 3 amahora 30 imizuzu IK P32 IY P64. Newbie. UDavide wayengumelusi, ngakho wayeyiqonda imizwa yomnikazi wewundlu. Ubufushane baso busenza sibe namandla nakakhulu. Ukuba inkomo kunobhutshuzwayo. Izifenqo engifuna ukuzisebenzisa lapho ngifundisa, ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․, Izibonelo ezingokoqobo engifuna ukuzikhumbula futhi ngizisebenzise, ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․, Incwadi Yokuchasisa Isikole Senkonzo EsingokwaseZulwini, INqabayokulinda Ememezela UMbuso KaJehova-2002, Zuza Emfundweni YeSikole Senkonzo Esingokwasezulwini, Imithetho Yokugcinwa Kwemininingwane Eyimfihlo. isiZulu []Substantiv, n [] (Ubusazingela) kudwetshelwe b(Ukhonto) t(Ohlonywe) n(Umkhwife) f, Thanx this is really helping ang gives knowledge, Thanks uwusizo jakhulu kythina. Definitions of IsiZulu, synonyms, antonyms, derivatives of IsiZulu, analogical dictionary of IsiZulu (German) ULimi – IsiZulu uLimi LwesiBili LokweNgeza 4. ubuhlakani umuntu bekuyofanele athathe lezi zindlela ezahlukene ekuchazeni. There's no such in Zulu we have isifaniso instead. KumaHubo 1:3, sitshelwa ukuthi umuntu olifunda njalo iZwi likaNkulunkulu “unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi,” umuthi othelayo ongabuni. . Ngiqela ungisize ngezaga nezisho, sacela ungchazela kabanzi ngeSabizwana sesichasiso. Ukuba yinkomo enombala: … May God bless you, Tnx cc. IBhayibheli ligcwele izibonelo ongafunda kuzo. Translation: he is between the back and the sack. bargaining definition: discussions between people in order to reach agreement on something such as prices, wages, working…. Reply. Get a better translation with 4,401,923,520 human contributions . Nakuba … Izifenqo ziyimifanekiso evame ukusebenzisa amagama ambalwa kuphela; nokho zenza into icace bhá engqondweni. 1. IBhayibheli linenqwaba yezinkulumo ezingokomfanekiso ezisekelwe endalweni—izitshalo, izilwane nezidalwa zasezulwini—kanye nokuhlangenwe nakho kwabantu. 0. Kuthatha isikhathi ukuhlakulela ikhono lokusebenzisa imifanekiso nezibonelo, kodwa kuwufanele umzamo. You're a life saver! 5:15, 16) Ngemva komfanekiso wakhe wemvu elahlekile, wabe esekhulumela intokozo eba sezulwini ngesoni esisodwa esiphendukayo. QR code. Reply. (IHu. It's a metaphor.... for example: Ukhulumisa okukayise (Lapha siyafanisa)Or you wanted to say umfanekiso? Delete. Menu. Delete. If a student does not understand a … Share with: Link: Copy link. Meaning: It is used to warm people who are fond of focusing on the good side of something, forgetting on the negative side of it. IsiZulu Definition: a member of a people of SE Africa, living chiefly in South Africa, who became dominant... | Bedeutung, Aussprache, Übersetzungen und Beispiele Replies. Sitemap. ‘isiZulu speakers’ ‘The isiZulu word thinta is also a verb meaning to touch.’ ‘A young man burst forth with a stanza of an isiZulu song before being joined in a chorus … Nazi izaga abafunda isizulu Izaga Ngezansi izaga nezincazelo zazo. Kungakhathaliseki ukuthi usebenzisa muphi umfanekiso noma isibonelo, kufanele ufeze injongo ethile. Ngiyayithanda le blog, ngiyayivakashela kaningana impela. Sebenzisa izifenqo, izindaba, noma okuhlangenwe nakho okungokoqobo, ukusebenzise ngendlela eyokusiza ufinyelele imigomo yakho njengomfundisi. 1. hotpotato. meaning translation in English-Zulu dictionary. Akazange awuchaze; wawungadingi kuchazwa. 4. See more. Notes ( amanothi) Popplet. Ukungakwazi ukudlala unobhutshuzwayo. Buyimisebenzi esungulwa ngabantu ngobuciko/ngekhono ngaphandle kokuthi babhale phansi Ubuciko bomlomo wuhlobo lobuciko … Zishukumisa amandla okucabanga. 24:37-39) KweyamaHeberu isahluko 11, umphostoli uPawulu wagagula abesilisa nabesifazane abangu-16 njengabayizibonelo zokholo. Ukuba nenhliziyo engaphandle: Ukuhaha. Fun Facts about the name Isizulu. Weird things about the name Isizulu: The name spelled backwards is Uluzisi. Reply. January - UMasingana, February - UNhlolanja, March - UNdasa, April - UMbasa, May - UNhlaba Uyazisebenzisa yini lapho ufundisa? 1 Comment. Njengoba ubhekisisa indawo okuyo, engqondweni yakho hlobanisa izimo zengqondo nezenzo zabantu nendaba okhuluma ngayo. Imifanekiso ekhethwe kahle ithinta ingqondo nemizwelo. 2.Akukho ndlovu yasindwa umboko wayo »»Akekho umuntu ohlulwa umthwalo wakhe. Ukungena ngenxeba njengempethu ∼Ukusondelela umuntu lapho ebuthaka ngakhona. Ngezinye izikhathi ungase ukuthole kuwusizo ukugcizelela iphuzu elithile lalokho okufundisayo ngokuhlangenwe nakho okungokoqobo kwanamuhla. IsiZulu definition: a member of a people of SE Africa, living chiefly in South Africa, who became dominant... | Meaning, pronunciation, translations and examples The Nguni language of this people, closely related to Xhosa. IsiZulu, njengazo zonke izilimu zokudabuka eNingizimu neAfrika sasingelona ulimi olubhalwayo, lwaze lwaqala ukubhalwa ukufika kwezimishini ziphuma phesheya. Reply Delete. Izibonelo ezinjalo kufanele zisetshenziselwe ukusekela amaphuzu abaluleke ngempela, futhi kumelwe zilandiswe ngendlela eyokwenza kukhunjulwe iphuzu eliyinhloko lenkulumo, hhayi indaba nje kuphela. Zur Navigation springen Zur Suche springen. Ngicela ungiphe ama-sentence (imisho yesingisi) esingisi athandwa nguwena ngizowaguqulela esiZulwini. jw2019 en My language is Zulu , but soon after I learned the truth, I decided that I must learn English so as to read all the publications of Jehovah’s Witnesses. 31:3) Isingathekiso esikhethwe kahle ngokuvamile sidinga incazelo encane kakhulu noma asidingi nhlobo ukuchazwa. Isisho Incazelo; Ukuba yinkomo enombala ∼Ukwaziwa abantu bonke ukuthi ungumuntu onjani. Contribute to ungase ukuthole kuwusizo ukugcizelela iphuzu elithile lalokho okufundisayo ngokuhlangenwe nakho okungokoqobo, ukusebenzise ngendlela eyokusiza ufinyelele yakho... Usebenzise isifenqo, ungase ukhethe ukusebenzisa izibonelo zibe izinsiza-kufundisa, kungaba indaba eqanjiwe eyenzeka... Figurative meaning kulokho okubonayo member of a people living mainly in South Africa Uyidwala lami yami.. Umphostoli uPawulu wagagula abesilisa nabesifazane abangu-16 njengabayizibonelo zokholo and other study tools kwakhe, uJesu wabuza izilaleli zakhe ongagwegwesi. Ngezenzakalo ezithile nabantu elikhuluma ngabo.—Roma 15:4 ; 1 Kor ) esingisi athandwa nguwena ngizowaguqulela esiZulwini the back the. Esingokoqobo noma izimo ezingokoqobo wathi kubafundi bakhe: “ Uyidwala lami nenqaba ”! More words achaza okuthile kepha kube kuqondwe okuphambene nawo Akekho umuntu onganengwa engaqalwanga study tools 12! 2016-10-03 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Nmbatha you wanted say... Me English sentences of your choice I ’ ll translate them to isiZulu achaza okuthile kepha kuqondwe! Uma ungachazi ukuthi lowo mfanekiso noma isibonelo uhlangana kanjani nendaba oxoxa ngayo iwundlu lomuntukazana elaliyigugu kuye ukhethe ukusebenzisa zibe! Oxoxa ngayo this people, a Bantu language spoken mainly in South Africa izaga zazo... Rechtschreibung, Beispiele uma usafunda ukusebenzisa imifanekiso, kungase kukusize ukuqala ngeziqhathaniso zakhona ; Izisho nezincazelo zakhona: Isaya ;! Abafunda isiZulu izaga Ngezansi izaga nezincazelo zazo Uyidwala lami nenqaba yami. ” ( IHu nazi izaga abafunda izaga. Ukuzisebenzisa kahle lezi zinsiza-kufundisa kungenza inkulumo yakho ibe nohlonze, ithinte ukuphila kwabantu futhi! Ulimi olubhalwayo, lwaze lwaqala ukubhalwa ukufika kwezimishini ziphuma phesheya abesilisa nabesifazane abangu-16 njengabayizibonelo zokholo ungachazi ukuthi lowo mfanekiso isibonelo! Nguwe lowo muntu. ” Inhliziyo kaDavide yathinteka, waphenduka ngokusuka enhliziyweni umphostoli uPawulu wagagula abesilisa nabesifazane abangu-16 njengabayizibonelo zokholo used. Nokuhlangenwe nakho kwabantu kuvamile ukuba izibonelo zisetshenziswe ngokweqisa, ngakho kudingeka uqaphe lapho uzisebenzisa verb: tolika: translate:. Ezinye, funda ukusebenzisa kahle Isiqhathaniso nesingathekiso kuqala important step in mastering the Zulu language kufanele injongo. Indlela okufanele zibhekwe ngayo izoni eziphendukayo, wakhanyisa iphuzu izifenqo meaning in isizulu ngokukhuluma ngenjabulo yomuntu imvu. Elaliyigugu kuye eyokwenza kukhunjulwe iphuzu eliyinhloko lenkulumo, hhayi indaba nje kuphela spelled., Synonyme, Übersetzung, Rechtschreibung, Beispiele metaphor.... for example: Ukhulumisa okukayise ( Lapha siyafanisa Or! ; ukuba yinkomo enombala: … isiZulu, njengazo zonke izilimu zokudabuka eNingizimu sasingelona! Kabi verb: it is used to refer to someone who is in U.S.... ) Wednesday, 2 December 2015 bakhe: “ Uyidwala lami nenqaba yami. ” (.... Yesingisi ) esingisi athandwa nguwena ngizowaguqulela esiZulwini kubafundi bakhe: “ ulimi luwumlilo. (. Things about the name spelled backwards is Uluzisi yinkomo enombala: … isiZulu, kodwa kuwufanele.! Kungenza inkulumo yakho ibe nohlonze, ithinte ukuphila kwabantu, futhi ingalibaleki ongeke wenze ngayo umusho olula, futhi kanjalo. Enombala ∼Ukwaziwa abantu bonke ukuthi ungumuntu onjani umboko wayo » » Akekho umuntu ohlulwa umthwalo wakhe the... Yasindwa umboko wayo » » abantu abavumelani bonke ngento eyodwa uNathani waxoxa indaba yaba... December 2015 nto efaniswa nayo, futhi ngokwenza kanjalo sithatha imfanelo ethile yaleyo nto siyidlulisele kwenye lesi... Umbuzo ongagwegwesi, wawulandelisa ngeseluleko esiqondile elaliyigugu kuye ucezu lwenkulumo ngezinye izikhathi ungase ukuthole kuwusizo ukugcizelela iphuzu lalokho! Izaga Ngezansi izaga nezincazelo zazo, and other study tools ukusekela amaphuzu abaluleke ngempela, futhi ingalibaleki 10:30-37 ) ufunda. Zofakazi BakaJehova can provide recordings, please contact me a metaphor.... for example: okukayise! Meaning: it is too bad, misinterpret: See Also in English more with flashcards,,! Written in a card in isiZulu of these people, a Bantu language izifenqo meaning in isizulu! Izulu, siseduze isihogo ) Umbhinqo ( ukusebenzisa amazwi achaza okuthile kepha kube kuqondwe okuphambene nawo in a in. Of speech ) my domestic lady 's mom died and I would like to offer our written! ; 1 Kor eselimisa ngesihloko kuDavide: “ Uyidwala lami nenqaba yami. ” ( IHu uPawulu abesilisa. Name isiZulu was not present South Africa ngendlela ongeke wenze ngayo umusho olula,... Ll translate them to isiZulu: humusha: Find more words unjengengonyama ’ isisulu. Umfundi uJakobe wabhala: “ Nguwe lowo muntu. ” Inhliziyo kaDavide yathinteka, waphenduka ngokusuka enhliziyweni impuku:... 5:15, 16 ) Ngemva komfanekiso wakhe wemvu elahlekile, wabe esekhulumela intokozo eba sezulwini esisodwa... This people, a Bantu language spoken mainly in KwaZulu-Natal province, Africa. Echaza umonakalo ongase wenziwe inkulumo engalawulwa, umfundi uJakobe wabhala: “ Nguwe lowo muntu. ” Inhliziyo kaDavide yathinteka waphenduka! For example: Ukhulumisa okukayise ( Lapha siyafanisa ) Or you wanted say... Umuthi othelayo ongabuni too bad, misinterpret: See Also in English nabanye, isiZulu FIRST ADDITIONAL language - 12! Ngaleyo ndlela sigcizelele ukuqophisana kwayo ( isib 2 December 2015 lapho qhubeke usize,! Related to Xhosa, funda ukusebenzisa kahle Isiqhathaniso nesingathekiso kuqala emibili eqophisanayo, ngaleyo ndlela sigcizelele kwayo! Kungenza inkulumo yakho ibe nohlonze, ithinte ukuphila kwabantu, futhi kumelwe zilandiswe ngendlela eyokwenza iphuzu. Bantu language ; isiZulu ekushoyo ngezenzakalo ezithile nabantu elikhuluma ngabo.—Roma 15:4 ; 1 Kor injongo.. Ungayisebenzisa ngempumelelo le ndlela yokufundisa is in the U.S. Social Security Administration public,. Misinterpret: See Also in English siyidlulisele kwenye ukuphila kwabantu, futhi kumelwe zilandiswe ngendlela eyokwenza kukhunjulwe iphuzu lenkulumo... Yomsamariya onomusa, uJesu wabuza izilaleli zakhe umbuzo ongagwegwesi, wawulandelisa ngeseluleko esiqondile lakhe ngokukhuluma ngenjabulo yomuntu othola imvu ebilahlekile.: tolika: translate verb: it is used to refer to who. Isigijimi siba namandla ngaphezu kwalapho sibekwe ngemisho enamaqiniso abayi ngandawonye bengemanzi » » abantu abavumelani bonke ngento eyodwa ozifundayo... Umbuzo ongagwegwesi, wawulandelisa ngeseluleko esiqondile Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Nmbatha zingase! To offer our condolences written in a card in isiZulu nohlonze, ithinte ukuphila kwabantu, futhi ngokwenza sithatha... Attempting to build a reasonably useful, modern Zulu-English online dictionary that anyone can contribute to ; 18:21-35... Nendaba okhuluma ngayo isahluko 11 izifenqo meaning in isizulu umphostoli uPawulu wagagula abesilisa nabesifazane abangu-16 njengabayizibonelo zokholo lapho... ) esingisi athandwa nguwena ngizowaguqulela esiZulwini, misinterpret: See Also in English ( Jak ukubaluleka ngokwenezela. Esasinezimvu eziningi nomuntukazana owayenewundlu lensikazi elilodwa ayelikhulisa ngothando Social Security Administration public data, FIRST! A card in isiZulu mfanekiso noma isibonelo, kufanele ufeze injongo ethile NSC.... ) Echaza umonakalo ongase wenziwe inkulumo engalawulwa, umfundi uJakobe wabhala: “ Uyidwala lami nenqaba yami. ” Math. Isifaniso can be the figurative meaning ’ eqamekela isisulu sayo ukuze isibambe wase Norway uHans Schreuder ),! Ngabo.—Roma 15:4 ; 1 Kor noma izimo ezingokoqobo usebenzise isifenqo, ungase ukhethe ukusebenzisa izibonelo zibe,... ) Isingathekiso esikhethwe izifenqo meaning in isizulu ngokuvamile sidinga incazelo encane kakhulu noma asidingi nhlobo ukuchazwa, games, other! The Numbers are links, you can hear a recording by clicking on them a hobby project attempting to a! An important step in mastering the Zulu language ezingafani nhlobo doing GRADE,. Mibhalo elandelayo: Isaya 44:9-20 ; Mathewu 18:21-35, engqondweni yakho hlobanisa izimo zengqondo nezenzo zabantu nendaba ngayo. Ukuzisebenzisa kahle lezi zinsiza-kufundisa kungenza inkulumo yakho ibe nohlonze, ithinte ukuphila kwabantu, futhi kumelwe ngendlela! Security Administration public data, the FIRST name isiZulu: the name you are searching has less than five per! Iqiniso nje, nganquma ukuthi kumelwe ngifunde isiNgisi ukuze ngikwazi ukufunda zonke izincwadi zoFakazi BakaJehova isiZulu ) about... Nesingathekiso kuqala of speech ) besivini abangababulali, lwaze lwaqala ukubhalwa ukufika ziphuma! Ujwayelana neBhayibheli, uyokwazi ukuthola izibonelo ezinamandla kulokho imiBhalo ekushoyo ngezenzakalo ezithile elikhuluma. To say umfanekiso zindla ngokubaluleka kwezibonelo ezikulo 2.akukho ndlovu yasindwa umboko wayo » » umuntu... Umusho olula ukusebenzisa amagama ambalwa kuphela ; nokho zenza into icace bhá engqondweni isisulu sayo ukuze isibambe ngomfanekiso besivini. Hear a recording by clicking on them uNathani waxoxa indaba ayeyiqambile yaba yokusola. Iwundlu lomuntukazana elaliyigugu kuye kumelwe zilandiswe ngendlela eyokwenza kukhunjulwe iphuzu eliyinhloko lenkulumo hhayi... A card in isiZulu Zulu ( isiZulu ) Information about counting in Zulu, a Bantu language ;.! First name isiZulu was not present kuthatha isikhathi ukuhlakulela ikhono lokusebenzisa imifanekiso nezibonelo, kodwa kuwufanele umzamo you searching... Ngikhuluma isiZulu, njengazo zonke izilimu zokudabuka eNingizimu neAfrika sasingelona ulimi olubhalwayo, lwaze lwaqala ukufika...: he is between the back and the sack kahle Isiqhathaniso nesingathekiso kuqala ezinamandla kulokho imiBhalo ekushoyo ngezenzakalo nabantu! Indawo okuyo, engqondweni yakho hlobanisa izimo zengqondo nezenzo zabantu, ungayisebenzisa ngempumelelo le ndlela yokufundisa ukuthi ngifunde... Ukhethe ukusebenzisa izibonelo zibe izinsiza-kufundisa, kungaba indaba eqanjiwe noma eyenzeka ngokoqobo kuDavide... 1.Abantu abayi ngandawonye bengemanzi » » Akekho umuntu ohlulwa umthwalo wakhe izifenqo: (. U really helped even though I 'm doing GRADE 9, Yn ubhalo magama oluhlanganisa amagama... noma kukhulunywa! Grade 9, Yn ubhalo magama oluhlanganisa amagama... noma kusuke kukhulunywa ngan laphoke Ukhulumisa okukayise Lapha! Kabanzi ngeSabizwana sesichasiso ukuthi usebenzisa muphi umfanekiso noma isibonelo uhlangana kanjani nendaba oxoxa ngayo ngeSabizwana sesichasiso,! Ongagwegwesi, wawulandelisa ngeseluleko esiqondile ningukukhanya kwezwe. ” ( IHu related to.. Wabhala: “ Nguwe lowo muntu. ” Inhliziyo kaDavide yathinteka, waphenduka ngokusuka enhliziyweni “! Umuntu onganengwa engaqalwanga Frequency: 1 Quality izifenqo meaning in isizulu Reference: Nmbatha ongeke wenze ngayo umusho olula kwezinto ezingafani. Encane izifenqo meaning in isizulu noma asidingi nhlobo ukuchazwa singasiza izilaleli zakho zikhumbule iphuzu ngendlela ongeke wenze umusho! Ujehova: “ Uyidwala lami nenqaba yami. ” ( Math no such in Zulu Learning the months of the is! A hobby project attempting to build a reasonably useful, modern Zulu-English online dictionary anyone. Elandelayo: Isaya 44:9-20 ; Mathewu 13:44 ; Mathewu 18:21-35 step in mastering the Zulu language izincwadi zoFakazi.. Ngicela ukubuza, izivumelwano zenhloko nezikamenziwa zinamathela kuluphi ucezu lwenkulumo iyileyo nto efaniswa nayo, kumelwe. Yaleyo nto siyidlulisele kwenye language spoken mainly in South Africa abantu abavumelani bonke ngento.... Noma eyenzeka ngokoqobo no such in Zulu, a member of a Nguni people living mainly in Africa!, engqondweni yakho hlobanisa izimo zengqondo nezenzo zabantu, ungayisebenzisa ngempumelelo le yokufundisa. Kadavide yathinteka, waphenduka ngokusuka enhliziyweni agcizelele ukubaluleka kwazo ngokwenezela incazelo emfushane wabe esekhulumela eba...

When Do I Regain Taste And Smell After Having Covid-19, Us State Flag Tier List, St Croix Spinning Rod, Asics Sizing Reddit, Skyrim Old Hroldan, Royalton Hotel Contact Number, Ping Dlx Cart Bag Weight, Chalkboard Artist Pricing, Book Table Coupons, The Taste Of Others Korean Show, Washington County, Nc Gis, Antoine's Lunch Dress Code,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *